100 மில்லியனைத் தொட்டு வியக்க வைத்த “Google Pay”

4

பணப்பரிவர்த்தனை UPI செயலியான (App) Google Pay 100 மில்லியன் முறை நிறுவப்பட்டுச் சாதனை ஏற்படுத்திய&#...

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai