15 வருடப் பயணத்தை முடித்துக்கொண்ட “Rover”

Featured Post on IndiBlogger
5

செவ்வாய் கிரகத்தை ஆராய்ச்சி செய்ய நாசா அமைப்பு அனுப்பிய Opportunity Rover என்ற விண்கலம் தனது 15 வ&#...

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai