குற்றம் குற்றமே (2022) | A underrated movie | giriblog

Top Post on IndiBlogger
0

கர்மா, குற்ற உணர்வு போன்றவற்றை மையப்படுத்தி வந்த Underrated படமே குற்றம் குற்றமே. இப்படம் OTT வெளியீட்டுக்குப் பொருத்தமானது.

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai