மனம் என்ன காதலின் விருந்தாளியா?

3

இது என்ன புது உணர்வு எதைக் கொடுப்பது நான்... நீ என்னிடம் எடுத்துச் சென்றது திரும்பப் பெற முடியா

Read this post on tamilraja-thotil.blogspot.com


Raja k

blogs from chennai