இடறும் காட்சி

2

இயற்கையை ரசிக்கும் மனிதர் குறைந்துவிட்டனரே என அங்கலாய்க்கிறது கவிதை

Read this post on aekaanthan.wordpress.com


Aekaanthan

blogs from New Delhi