சோலாப்பூர்

3

அப்பாவின் நினைவு காலமெல்லாம் தொடர்கிறது என்கிற சிந்தனையில் இக்கவிதை.

Read this post on aekaanthan.wordpress.com


Aekaanthan

blogs from New Delhi