പെയ്തിറങ്ങി പ്രളയം... നീന്തിക്കയറി കേരളം

3

ഒരായിരം കഥകള്‍ പറഞ്ഞ് ചിത്രങ്ങള്‍..  ഒരിക്കല്‍ ഒരിടത്ത്....ശ്ശൊ എന്തൊരു മഴയാ..ഇതുവരെ ...

Read this post on ravin2010.blogspot.com


Ravindra Nathan

blogs from New Delhi