ಜೀವನಕ್ಕೇ ವಿಜಯ

1

ಮೂಲ ಹಿಂದಿ ಕವಿತೆ - ಮೈಥಿಲೀಶರಣ ಗುಪ್ತ  ಅನುವಾದ - ಸಿ. ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್  ವ್ಯರ್ಥ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಭಯ ಜೀವನಕ್ಕೇ ವಿಜಯ ಬೇರನು ಸುದೃಢಗೊಳಿಸುತ ಜೀವ  ನ...

Read this post on cpravikumar-kannada.blogspot.com


CP Ravikumar

blogs from Bangalore