ചന്ദിരാ താരങ്ങളേ.....

4

ഞാനും അയ്യപ്പന്‍ കുട്ടിയും വലിയ കൂട്ടുകാരാണ് . ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ 1 1 വയസ്സു വ്യത്യാസമൊന്നും ഞങ്ങ

Read this post on ravin2010.blogspot.com


Ravindra Nathan

blogs from New Delhi