சிரிக்கலாம் காலம்

2

மனித உறவுகள் வாழ்வை நோகடிக்கச்செய்கின்றன எனக் காட்ட முயல்கிறது கவிதை.

Read this post on aekaanthan.wordpress.com


Aekaanthan

blogs from New Delhi