அதிகாலையில் அம்மா

5

அம்மாவிடமிருந்து பிரிந்து வெகுதொலைவில் இருக்கையில் அம்மாவைப்பற்றிய நினைவு தான் எப்படியெல்

Read this post on aekaanthan.wordpress.com


Aekaanthan

blogs from New Delhi