വാഗ....വാഗ

3

അവര്‍ അമൃത്‌സറിലെ ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ നിന്നിറങ്ങി. സ്വര്‍ണ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്ക...

Read this post on ravin2010.blogspot.com


Ravindra Nathan

blogs from New Delhi