மண்ணில் மனிதர்கள்

2

நிலையற்ற வாழ்வில் மனிதன் ஆடும் ஆட்டம் வியப்பாக இருக்கிறது என்கிறது கவிதை

Read this post on aekaanthan.wordpress.com


Aekaanthan

blogs from New Delhi