சுவடு. போட்டிச் சிறுகதைகளுக்கு நடுவராக..

0

 1.பேச்சியம்மாள் சிறுகதைக்கு  19 + 19 + 19 + 19 + 17 = 93.2.திருந்தாத ஜென்மங்களுக்கு 18 + 17 + 20 + 19 + 17 = 91.3.கயலுக்கு 19 + 19 + 19 + 19 + 20 = 96.4.&...

Read this post on honeylaksh.blogspot.com


Thenammai Lakshmanan

blogs from Germany