મેં તો મારુ બેસ્ટ આપ્યું હવે એમને ના ગમે એમાં હું શું કરું?

2

The platform for bloggers who wants to share their views on various topics such as, political satire, economics, technical, and self-help.

Read this post on brijeshbmehta.blogspot.com


Brijesh Mehta

blogs from Surat