போகிறபோக்கில்..

0

காலம் உருண்டு செல்கிறது. மனிதவாழ்க்கையும் தோன்றி மறைந்து தோன்றி எனத் தொடர்கிறது. என்ன ரகசியமோ

Read this post on aekaanthan.wordpress.com


Aekaanthan

blogs from New Delhi