அதிகாரம் அழிந்தே போகும்

2

நீர் நாய்கள் நிறைந்திருக்கும் சற்றே குளிர் பொறுந்திய பொய்கையில் தாமரைகள் மலர்...

Read this post on thangavelmanickadevar.blogspot.com


Covai M Thangavel

blogs from Coimbatore