പിച്ചാത്തി പരമുവിന്‍റെ കോടാലിപ്പിടി

Top Post on IndiBlogger
6

അത് എന്‍റെ കൂട്ടുകാരനല്ല, മറിച്ച് ഉല്‍സവ പറമ്പുകളില്‍ ആള്‍ക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം പിടുങ്ങുന്ന പിച്ചാത്തി പരമുവാണെന്ന് അപ്പോള്‍ എനിക്കു തോന്നി. അവന്‍റെ രൂപ ഭാവങ്ങളും ചവിട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ശകടത്തിന്‍റെ അവസ്ഥയും എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി.

Read this post on writtenbymanoj.com


Manoj

blogs from Kerala