என்னென்னவோ

2

தினமும் என்னென்னவோ கண்முன்னே தோன்றும் இவ்வாழ்வில். இருந்தும் தானே எல்லாம் அறிந்தவன் போல் அலை

Read this post on aekaanthan.wordpress.com


Aekaanthan

blogs from New Delhi