கடைசி விவசாயி (2022) | தமிழர்கள் வாழ்வியல் | giriblog

Top Post on IndiBlogger
0

முதலில் திரைத்துறையினரிடமிருந்து விவசாயத்தை காப்பாற்றுங்கள் என்ற கூக்குரலும் எழுகிறது ஆனால், இதிலிருந்து விலகி இருப்பதே கடைசி விவசாயி.

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai