லால் சலாம் (2024) | மத நல்லிணக்கம் | giriblog

Top Post on IndiBlogger
2

முஸ்லிம்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும், மன நிறைவையும் அளிக்கும்படியான படமாக லால் சலாம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. Lal Salaam movie review

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai