அடுத்து நிகழும் 'ஊழி'ப் பேரழிவில் மனிதகுலம் அழியுமா?!?!

0

'சுமார் 44 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தப் பூமி ஒரே நிலப்பரப்பாக இருந்தது. அதாவது, கண்டங்களாகப

Read this post on kadavulinkadavul.blogspot.com


pasiparamasivam

blogs from tamilnadu