6

கல்லுக்குள்ளும்    ஈரம் இருக்கலாம் .     கண்ணீரைக் கண்டு         கருணை பிறக்கலாம் .ஆனĪ...

Read this post on mywondersin.tk


Jessica Alex

blogs from Chennai