திமுகவின் ஓராண்டு சாதனைகளும் சோதனைகளும் | giriblog

Top Post on IndiBlogger
0

10 ஆண்டுக் கால அதிமுக ஆட்சிக்குப் பிறகு ஊடகங்கள், போராளிகள் துணையுடனும் மக்களும் மாற்றத்தை விரும்பியதால் திமுக ஆட்சியில் அமர்ந்தது.

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai