போக்குவரத்து விதிமீறல் அபராதம் உடனே செலுத்த வேண்டுமா? | giriblog

Top Post on IndiBlogger
0

விதிகளை மீறினால் அபராதம் விதிக்கப்படும் போது POS இயந்திரத்திலோ, Paytm / UPI மூலமாகவோ செலுத்தலாம். போக்குவரத்து விதிமீறல் அபராதம்

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai