சமூகநீதி என்ற தமிழக வடை! | giriblog

Top Post on IndiBlogger
0

அடக்குமுறையை எதிர்ப்பது, தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு நியாயமான நீதி & அனைவருக்கும் சமமான உரிமை கிடைக்கச் செய்வது என்பதே சமூகநீதி.

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai