அக்னிபத் | எதிர்ப்புக்கு வழி பொதுச்சொத்து அழிப்பா? | giriblog

Top Post on IndiBlogger
0

தனிப்பட்ட நபர் மீதோ, சாதி மத மோதல்களோ, அரசு மீதான கோபமோ! இவர்களுக்கு யார் பொதுச்சொத்தை அழிக்கும் உரிமையைக் கொடுத்தது? அக்னிபத்

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai