பயனில்லை என்றால் கூறாதீர்கள் | giriblog

Top Post on IndiBlogger
0

நாம் கூறுவது மற்றவருக்குப் பயனில்லை ஆனால், மனஉளைச்சல் என்றால் கூறாதீர்கள். எச்சரிக்கை படுத்துவது வேறு, பயப்படுத்துவது வேறு.

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai