ஜிஎஸ்டி சாதித்தது என்ன? | giriblog

Top Post on IndiBlogger
0

இந்தியாவில் ஜிஎஸ்டி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு (1 ஜூலை 2017) ஐந்து வருடங்களில் பல்வேறு மாற்றங்கள் விமர்சனங்களை ஜிஎஸ்டி கடந்து வந்துள்ளது. Image Credit வரி விகிதம் ஜிஎஸ்டி க்கு முன்பு வரிகள் பல பெயர்களில் ஒழுங்கற்று இருந்தது.

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai