கூகுள் : வெற்றிக்கதை | எளிமை தரம் வேகம் | giriblog

Top Post on IndiBlogger
0

கூகுள் எப்படி உருவாகி, மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது என்பதை விளக்கும் புத்தகமாக உள்ளது கூகுள் : வெற்றிக்கதை.

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai