அறம் கெட்ட துறை விலகினால் என்ன நடக்கும்? | giriblog

Top Post on IndiBlogger
2

கோவில்களை அறம் கெட்ட துறை அவர்களது திராவிட மாடல் பாணியில் பணம் காய்க்கும் மரமாக மட்டுமே பார்க்கிறது. எதனால் இத்துறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும்?

Read this post on giriblog.com


Giriraj

blogs from Chennai