ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಡಿಲ

3

ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಅಕ್ಕನಿಗೂ ರಸ್ತೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಾರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ ಕೆಲವು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಬಿಚ್ಚಿವೆ ಜನ ಹೇಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುತ್...

Read this post on cpravikumar-kannada.blogspot.com


CP Ravikumar

blogs from Bangalore