இருக்கிறான்

5

நல்லவன் என்று ஒருவன் இந்நாட்டில் இருக்கிறான் போலும் என ஆச்சரியம் கொள்கிறது கவிதை.

Read this post on aekaanthan.wordpress.com


Aekaanthan

blogs from New Delhi