என் அன்பு அம்மா.......

5

 என் அன்பு அம்மா.......உயிரை திரியாக்கி,  உதிரத்தை எண்ணையாக்கி,   ஊன் விளக்காக நின்று ,...

Read this post on mywondersin.tk


Jessica Alex

blogs from Chennai