3

இதையே முளைவிடவிட்டு (படத்தில் காட்டியுள்ள படி) அதில் காய் பழ வகைகள் கலந்து சாலடாகவும் செய்தும

Read this post on samaiyalattakaasam.blogspot.com


Jaleelakamal

blogs from Dubai

Recommended for you