Find by

Simran Dhaliwal from Bangalore

Simz Corner

simzcorner.blogspot.com
Simran Dhaliwal, Bangalore

Anil Kshatriya from Nagpur

Random Walk

anilkshatriyablog.blogspot.in
Anil Kshatriya, Nagpur

Aditi Bhutaiya from Junagadh and Nashik

Random Clickks

randomclickks.wordpress.com
Aditi Bhutaiya, Junagadh And Nashik

Shilpa from Mumbai

The Shilpszzz Speaks….

shilpszzz.wordpress.com
Shilpa, Mumbai

Kanksha from Mumbai

Lets Go Random

aditikanksha.blogspot.com
Kanksha, Mumbai


Nikesh Rathi from Delhi

Random Ramblings

rathinikesh.blogspot.com
Nikesh Rathi, Delhi

Kusum from Gandhinagar

Far Beyond Skyline

farbeyondskyline.blogspot.in
Kusum, Gandhinagar


ck  from chennai

myscribbling

myscribbling.wordpress.com
Ck , Chennai

Nimisha Garg from ABC

For his Shelf

findingnimi.wordpress.com

Rajat Motwani from Nagpur

Random Heads

randomheads.com/author/motwanirajat
Rajat Motwani, Nagpur