Find by
Prakash from Bangalore

Vishnu Sahasranama Meaning in Kannada

kannadavishnusahasranama.blogspot.com
Prakash, Bangalore