Find by
jatinder parwaaz from Shahpur kandi , pathankot , punjab

mushaira

kalameshair.blogspot.com
Jatinder Parwaaz, Shahpur Kandi , Pathankot , Punjab