படிக்காவிட்டாலும் MNC

5

பத்தாம் வகுப்பில் கூட தேர்ச்சி பெறாதவருக்கு MNC-யில் வேலை

Read this post on scribbles.krishnainfotron.com


Kesava Krishnan .M

blogs from Chennai