Find by
Arpan Samuel Ramtek from Bangalore

techagement

techagement.wordpress.com
Arpan Samuel Ramtek, Bangalore


Madhusudan Rao from Bangalore

Thoughts on Technology and Management

madhusudanrao.wordpress.com
Madhusudan Rao, Bangalore

Abhishek Shah from Gurgaon

SimplyMaverick

abhishek1711.blogspot.com
Abhishek Shah, Gurgaon