Find by


shrenuj from mumbai

pix quiz

aweeklyriddle.blogspot.com
Shrenuj, Mumbai


Vinod Singh from kolkata

Maths

mathsvinu.blogspot.com
29
Vinod Singh, Kolkata


Varun Yuvraj from Amritsar

Mathemating With Numbers

mathematicsblog7.blogspot.com
Varun Yuvraj, Amritsar

Ravindra from  Maharashtra

Magic Maths

rnk1.wordpress.com
Ravindra, Maharashtra

Ankit Pareek from Chennai

Maths Magic

ankit-math-kickker.blogspot.in
Ankit Pareek, ChennaiCheriyaparambil Raghavan from Grahamstown

You & Maths

you-and-maths.blogspot.com